Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Dochodzenie zaległego czynszu przed sądem – krok po kroku

windykacja czynszu

Pozew o zapłatę zaległego czynszu to kolejny krok na drodze do celu jakim jest windykacja nierzetelnego najemcy. Słyszałam na sali sądowej różne tłumaczenia pozwanych najemców, dlaczegóż to zalegali z zapłatą czynszu. W przeważającej części były to sytuacje związane z utratą pracy lub nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia. Jednak szczególnie w pamięć zapadła mi jedna sytuacja…

Jak napisać pozew o zapłatę zaległego czynszu?

Najemca stwierdził, iż nie uiścił czynszu za wskazany w pozwie okres, ponieważ go sobie „potrącił” z przysługującą mu (jego zdaniem) należnością względem właściciela. O co chodziło? Nie zgadniesz… o PlayStation i telewizor. Najemca odkrył, iż po burzy z wyładowaniami atmosferycznymi przestał mu działać wymieniony wyżej sprzęt. Co istotne, nie wyłączył przy tym urządzeń z gniazdek elektrycznych – dopytywałam o to na sali sądowej. Lokator uznał, iż to wina wynajmującego, bo nie zabezpieczył lokalu przed skokami napięcia podczas burzy. W związku z tym nie zapłacił czynszu, aby zrekompensować sobie szkodę w utraconych dobrach elektronicznych.

Po pisemnym wezwaniu do zapłaty, które najemca zignorował, nadszedł czas na sporządzenie pozwu o zapłatę zaległego czynszu. Pamiętaj, iż przysługuje Ci uprawnienie dochodzenia już pierwszej nie zapłaconej należności. Nie musisz czekać kilku miesięcy, aby wnieść pozew. Najpopularniejszym trybem postępowania  jest pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W przypadku, gdy wartość zaległego czynszu nie przekracza 20.000 sąd skieruje sprawę do trybu uproszczonego.

Zaletą trybu uproszczonego jest to, że pozew kierujesz do sądu na specjalnym formularzu. Formularz bezpłatnie jest dostępny w każdym sądzie oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaletą trybu uproszczonego jest również mniejszy koszt opłat sądowych (opłata od pozwu), którą musisz uiścić. Wysokość opłaty od pozwu uzależniona jest od dochodzonej kwoty:

1) do 2.000 złotych – 30 złotych;

2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych – 100 złotych;

3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych – 250 złotych;

4) ponad 7.500 złotych – 300 złotych.

Opłatę od pozwu uiszczasz na rachunek bankowy sądu. Numer kontabankowego znajdziesz każdorazowo na stronie Twojego sądu. W pozwie wypełniasz odpowiednie rubryki, opisujesz wysokość dochodzonej należności, wskazujesz czy żądasz odsetek, załączasz również dowody.

Pozew o zapłatę czynszu – jakie dowody załączyć.

Kluczowe dowody to te potwierdzające, że jesteś właścicielem lokalu. Może to być np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny). Drugim bardzo istotnym dowodem jest umowa najmu. Dzięki niej wykazujesz, że Ciebie i najemcę łączy umowa. Dodatkowo z umowy wynika wysokość czynszu i innych opłat, których dochodzisz.

Następnie do pozwu załączasz również wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania lub odbioru listu. Powinieneś również przedstawić Sądowi zestawienie (może być sporządzone przez Ciebie) zaległości czynszowych. Możesz tego dokonać w treści pozwu oraz w jego  uzasadnieniu. Jeżeli lokator zakwestionuje dochodzoną przez Ciebie kwotę musi on wykazać, że nie zalega z płatnościami za określone miesiące.

Pamiętaj, iż dochodząc należności z tytułu czynszu najmu przysługuje Ci prawo domagania się odsetek. Jeżeli w umowie najmu nie została określona wysokość odsetek, w przypadku opóźnienia z płatnością czynszu, możesz żądać zasądzenia odsetek ustawowych. Więcej na temat odsetek pisałam w artykule – słów kilka o odsetkach w umowie najmu. 

Wypełniając rubryki pozwu dotyczące strony pozwanej musisz określić kogo pozywać. Wpisujesz w rubryce dane Twojego najemcy. Jeśli najemca jest w związku małżeńskim wpisujesz dodatkowo dane współmałżonka. Możesz w pozwie także określić jako stronę pozwaną inne pełnoletnie osoby, które stale zamieszkują z najemcą. (zgodnie z art. 6881. § 1. kodeksu cywilnego są one odpowiedzialne za płatność czynszu solidarnie z najemcą). Więcej na temat osób odpowiedzialnych za zaległy czynsz pisałam tutaj

Pozew należy złożyć do Sądu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy (egzemplarz dla Sądu oraz dla każdego pozwanego wraz z załącznikami). Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca położenia nieruchomości.

Co się wydarzy po złożeniu pozwu w sądzie?

 Jeśli pozew spełnia wszystkie wymogi, Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym. W przypadku wystąpienia błędów, braku dokumentów lub opłaty, sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Wyznaczy Ci 7 dni na ich uzupełnienie.

Po wydaniu nakazu zapłaty, Sąd wysyła go do Ciebie oraz do strony pozwanej. Jeżeli strona pozwana nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty w ciągu dwóch tygodni od doręczenia jej nakazu zapłaty, orzeczenie uprawomocni się. Następnie będziesz mógł złożyć wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Po opatrzeniu nakazu klauzulą możesz na jego podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika.

Jeżeli strona pozwana złoży sprzeciw w terminie 2 tygodni o dnia doręczenia, Sąd kieruje sprawę na rozprawę. Na tym etapie Sąd przesyła Ci odpis sprzeciwu pozwanego.  Zobowiązuje Cię również do złożenia pisma przygotowawczego, w którym ustosunkujesz się do twierdzeń pozwanego oraz do złożenia wszystkich dowodów, które chcesz przeprowadzić na rozprawie. Innymi słowy po wniesieniu sprzeciwu czeka Cię proces sądowy, uczestnictwo w rozprawach, składanie zeznań przed sądem, ewentualne powoływanie i przesłuchiwanie świadków.

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, sąd zamyka rozprawę i wydaje wyrok.

Muszę Cię uprzedzić, że rozprawa sądowa przed sądem nie wygląda tak, jak jest to prezentowane w serialach „Prawo Agaty”, czy „Magda M”.

===============================================================================

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

przedawnienie roszczeń z umowy najmu

PORĘCZENIE – jak zabezpieczyć płatność czynszu? 

Dobra umowa najmu – remedium na kłopotliwych najemców

Pozew o zapłatę a wypowiedzenie umowy