Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Eksmisja z lokalu mieszkalnego  to dla właścicieli ostateczny krok w celu odzyskania posiadania lokalu.  Najem lokali mieszkalnych zazwyczaj przebiega prawidłowo a strony  po zakończeniu umowy rozchodzą się. Wynajmujący poszukuje nowego najemcy. Niestety zdarzają się sytuacje konfliktowe, w których najemca nie chce z różnych przyczyn wydać właścicielowi lokalu mieszkalnego.

Eksmisja z lokalu mieszkalnego – rodzaje postępowań

W przypadku zawarcia zwykłej umowy najmu, często właściciel zmuszony jest do złożenia pozwu do sądu. W takich sytuacjach udzielam właścicielom lokali niezbędnego wsparcia merytorycznego w celu zainicjowania postępowania. Kluczowe w tym wypadku jest prawidłowe rozwiązanie umowy najmu. Na jaką pomoc możesz liczyć z mojej strony?

Przede wszystkim ustalamy stan faktyczny sprawy. Dążymy do sprawnego rozwiązania umowy najmu zgodnie z duchem art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Następnie sporządzam w Twoim imieniu pozew o eksmisję (o wydanie lokalu  i opróżnienie go z rzeczy). Reprezentuję Cię przed sądem na rozprawie. Na każdy etapie postępowania wspieram Cię merytorycznie, odpowiadam na nurtujące pytania. Reprezentując w postępowaniu sądowym sporządzam pisma procesowe na bieżąco, w zależności od aktywności najemcy w tym zakresie.

Eksmisja z lokalu mieszkalnego – najem okazjonalny i instytucjonalny

W ramach prowadzonej praktyki, pomagam wynajmującym wszcząć procedurę uproszczonej eksmisji w oparciu o najem okazjonalny czy instytucjonalny.

Wszczęcie postępowania o eksmisję z lokalu w powyższym trybie wiąże się z nadaniem klauzuli wykonalności na akt notarialny. W akcie tym najemca poddał się egzekucji w zakresie wydania właścicielowi lokalu. Oznacza to, że nie potrzebujesz wyroku sądowego. Akt notarialny opatrzony klauzulą wykonalności zastępuje wyrok o eksmisję.

Jak mogę Ci pomóc w sprawie eksmisji w najmie okazjonalnym lub instytucjonalnym? Przede wszystkim zwracam uwagę wynajmującym, aby zostały spełnione wszelkie formalne procedury i przesłanki określone w ustawie o ochronie praw lokatorów jak i kodeksie postępowania cywilnego.

Sąd nada klauzulę wykonalności na akt notarialny tylko po spełnieniu określonych przesłanek formalnych. Procedury te dla wynajmujących często mogą być nieczytelne lub skomplikowane. Dlatego też pomagam sporządzić odpowiednią dokumentację np. żądanie opróżnienia lokalu. Formułuję wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do sądu, reprezentuję wynajmującego w postępowaniu klauzulowym. Postępowanie to jest krótsze i szybsze. Sąd bowiem rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym.

Eksmisja członka rodziny z lokalu mieszkalnego

Reprezentuję również w sprawach o szczególnym aspekcie i nierzadko zabarwieniu emocjonalnym. Eksmisja małżonka z lokalu w trakcie rozwodu lub po uzyskaniu orzeczenie rozwodowego. Eksmisja członka rodziny w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Zdarzają się również sprawy o eksmisję członków rodziny, czy innych osób, którym właściciel oddał lokal w zaufaniu na podstawie użyczenia.

Każda taka sprawa wymaga wyczucia, merytorycznego przygotowania oraz indywidualnego podejścia. Nie ma bowiem takiego samego najmu, takiej samej procedury. Każda sprawa choć o eksmisję – jest inna.