Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Sposoby na dochodzenie roszczeń przed sądem – Jak okiełznać EPU?

Ostatnio zaczęłam się zastanawiać co się dzieje w EPU – elektronicznym postępowaniu upominawczym. W ciągu ostatniego miesiąca zgłosiło się do mnie kilku klientów, którym sąd Rejonowy Lublin – Zachód odmówił wydania nakazu zapłaty . W uzasadnieniu padało stwierdzenie, ze stan faktyczny sprawy wymaga przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego  lub lakoniczne uzasadnienie o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (konia z rzędem temu, kto wyjaśni dlaczego referendarz sądowy tak uznał).

Zacznijmy może od tego co to jest EPU?

EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. Inaczej mówiąc nakaz zapłaty przez Internet.

Elektroniczne postępowanie upominawcze realizowane jest przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód. Co najistotniejsze ta forma postępowania sądowego dostępna jest dla każdego obywatela. Wystarczy założyć sobie konto na stronie sądu. A potem wieczorem spokojnie można składać pozew o zapłatę zaległego czynszu siedząc wygodnie w swoim domu. Wystarczy własny komputer, Internet i chwila wolnego czasu.  Co ciekawe nawet opłata od pozwu w EPU jest niższa niż w tradycyjnym sądzie a ponadto – nie musisz dołączać do pozwu dowodów. Musisz je tylko w pozwie zgłosić jako wnioski dowodowe.

Same plusy prawda? Dla mnie jest jeszcze jeden plus – domniemania doręczenia pozwu na adres zameldowania pozwanego. Dla mnie jako praktyka – świetne rozwiązanie.

Kiedy można złożyć pozew w EPU?

W każdej chwili, wygodnej dla Ciebie. Wszystko odbywa się przez Internet. Sąd kontaktuje się z Tobą za pośrednictwem konta w EPU. Jeśli uzyskasz nakaz zapłaty a pozwany go nie zaskarży, również z poziomu EPU składasz wniosek o klauzulę wykonalności a nawet kierujesz wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jakie roszczenia można dochodzić w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Na pewno roszczenia o zaległy czynsz z umowy najmu. W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje sprawy o zapłatę. Można zatem dochodzić spełnienia roszczenia pieniężnego, np. wynikającego z zawartej umowy. Jednym z ograniczeń jest natomiast kwestia wymagalności roszczenia. 

Co zrobić, gdy EPU umorzy postępowanie?

Niestety ostatnio EPU obraził się na wynajmujących. Trafiają do mnie klienci, którzy owszem złożyli pozew w EPU – ale Sąd odmówił wydania nakazu zapłaty. Kuriozalna jest dla mnie sytuacja jednaj z klientek, która pozwała dwóch współwłaścicieli o roszczenie z tytułu kaucji (każdy ze współwłaścicieli pobrał odrębną kaucję, dwie umowy najmu, jeden budynek z dwoma kondygnacjami). Stan faktyczny sprawy identyczny, wartość dochodzonego roszczenia identyczna. W stosunku do pierwszego pozwu – nakaz wydany, w stosunku drugiego pozwu – odmowa wydania nakazu.

W przypadku wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego przez sąd, przysługuje na nie zażalenie do sądu II instancji (art. 394 § 1 KPC).

UWAGA – Pamiętaj, że w EPU nakazu zapłaty i postanowienia najczęściej wydaje referendarz sądowy

Na postanowienie wydane przez referendarza sądowego przysługuje skarga na orzeczenie referendarza. Wniesienie skargi powoduje, że orzeczenie referendarza traci moc z urzędu a nad sprawą pochyla się już Sąd (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód) . Co istotne są rozpoznający skargę, działa jako Sąd pierwszej instancji. Jeśli Sąd oddali twoją skargę i umorzy postępowanie w EPU, możesz wnieść zażalenie do Sądu drugiej instancji.

Ponowne złożenie pozwu do Sądu

Po nowelizacji KPC (kodek postępowania cywilnego) od lutego 2020 r. wprowadzoną zasadę dyskontynuacji postępowania. W związku z umorzeniem postępowania, niejako w miejsce dotychczasowego przekazywania sprawy do sądu właściwości ogólnej, w razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU, dalsze poszukiwanie ochrony prawnej przez powoda wymaga ponownego zainicjowania postępowania poprzez powtórne złożenie pozwu.

Zgodnie a art. Art. 50537  KPC

par. 2. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Powyższy przepis oznacza, że w przypadku umorzenia postępowania w EPU masz trzy miesiące, aby wnieść pozew do tradycyjnego sądu. Ten trzy miesięczny termin liczy się od uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego. Jeżeli wniosłeś pierwotnie zażalenie lub skargę – termin liczy się od uprawomocnienia rozstrzygnięcia przez Sąd odwoławczy.

Jeżeli wniesiesz pozew w terminie trzech miesięcy – zaliczysz na poczet opłaty od pozwu opłatę którą uiściłeś wnosząc pozew w EPU. Poza tym skutki prawne (a więc najczęściej bieg odsetek oraz przerwanie biegu przedawnienia roszczeń i odsetek) liczone są przez Sąd od dnia wniesienia pozwu w EPU.