Loader
 

Najem w praktyce

Blog o nieruchomościach i inwestowaniu w najem

Gdy pozwany wniesie sprzeciw – dochodzenie zaległego czynszu przed sądem

W artykule o dochodzeniu zaległego czynszu przed sądem opisałam ścieżkę, jak wnieść pozew do Sądu. O ile etap wnoszenia pozwu do sądu i oczekiwanie na nakaz zapłaty nie jest skomplikowany, to w sytuacji wniesienia sprzeciwu od nakazu przez pozwanego (najemcę) – sprawa wkracza na nowe tory. Wiele zależy od tego, jakie najemca w sprzeciwie przedstawi argumenty przeciwko Twoim twierdzeniom zawartym w pozwie. Inaczej mówiąc, jaką linię obrony przyjmie.


Co się dzieje po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty przez pozwanego (najemcę)?

Nie jest tajemnicą, że pozwany (czyli Twój najemca) ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Czym jest sprzeciw? Jest to pismo procesowe stanowiące środek zaskarżenia nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty jest dość ciekawym rodzajem orzeczenia sądowego. Wydawany jest bez przeprowadzania rozprawy, w oparciu o twierdzenia pozwu. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego – nakaz uprawomocnia się. w dalszej kolejności możesz na jego podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne.

W sytuacji, gdy pozwany wniesie sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu przez sąd, nakaz zapłaty ulega uchyleniu a sprawa trafia do rozpoznania przed sądem. Sąd zobowiązany jest wyznaczyć termin rozprawy.

Przygotowanie się do rozprawy przed sądem

Sąd przesyła Ci (jako stronie powodowej) odpis sprzeciwu złożony przez pozwanego (czyli twojego najemcy). Dzięki temu masz możliwość ustosunkować się do zarzutów przedstawionych przez stronę pozwaną. Sąd z reguły przesyłając odpis sprzeciwu zobowiązuje Cię do złożenia pisma procesowego. W piśmie tym możesz powoływać kolejne dowody (inne niż te wskazane w pozwie), polemizować z argumentacją pozwanego, wskazywać kolejne okoliczności, które mają naświetlić twój punkt widzenia i zasadność dochodzonej przez Ciebie kwoty. Generalnie w tym piśmie masz szansę odpowiedzieć na sprzeciw i zarzuty w nim zawarte przez pozwanego.  Ile masz na to czasu? Zazwyczaj Sąd wyznacza termin 14 dni na złożenie takiego pisma (zwanego też pismem przygotowawczym). Termin ten zaczyna biec od momentu odbioru listu z sądu.

Jakie dowody można powoływać w piśmie przygotowawczym?

Wiele zależy od stanu faktycznego sprawy i argumentów przedstawionych w sprzeciwie przez pozwanego. Możesz powoływać dowód z zeznań świadków. Równie skuteczne jest przeprowadzenie dowodu z dokumentów w tym UWAGA – dokumentów prywatnych.

Kodeks postępowania cywilnego w art. 245 stanowi, ze : Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Warto załączać do pozwu wydrukowaną korespondencję mailową z pozwanym np. na okoliczność wzywania do zapłaty albo innych okoliczności, które wynikają z tej korespondencji.  Dokumenty prywatne to nic innego jak wszelkie pisma, listy, notatki, które sporządzasz osobiście i nie pochodzą one z urzędu, sądu lub innej instytucji.

Innym dowodem dość specjalistycznym, ale i kosztownym jest dowód z opinii biegłego sądowego. Dowód z opinii biegłego bywa bardzo pomocny. Najczęściej w sytuacji, gdy pozwany kwestionuje wysokość dochodzonego roszczenia. Najemca może Ci zarzucać, iż nie zostało ono wykazane (udowodnione) za pomocą załączonych do pozwu dokumentów.

Co należy napisać w piśmie przygotowawczym?

Przede wszystkim na początku takiego pisma musisz zaznaczyć sądowi, że podtrzymujesz twierdzenia pozwu i wnosisz o zasądzenie kwot w nim wskazanych. Następnie przechodzisz do powołania dowodów, jeżeli to konieczne, a w uzasadnieniu pisma polemizujesz z twierdzeniami pozwanego.  Pamiętaj, że pisma przygotowawczego nie sporządzasz już na urzędowym formularzu.

Bardzo ważne – jeżeli sąd wyznaczył Ci np. 14 dni na sporządzenie pisma i złożenie dowodów musisz w tym terminie złożyć pismo w sądzie lub nadać je w placówce Poczty Polskiej. W przeciwnym wypadku sąd uzna pismo za spóźnione. W takim przypadku nie weźmie pod uwagę Twoich twierdzeń i dowodów w nim zgłoszonych, ponieważ będą spóźnione (wniesione po terminie).

Rozprawa w sprawie o zaległy czynsz

Po skutecznym wniesieniu pisma przygotowawczego sąd wyznacza rozprawę. Wzywa na nią Ciebie i pozwanego oraz świadków, jeżeli zostali zgłoszeni. Tak naprawdę to na rozprawie rozegra się walka na argumenty. Sąd przesłucha zgłoszonych świadków. Zarówno Ty jak i pozwany, będziecie mogli zadawać im pytania. Następnie Sąd przystąpi do przesłuchania stron, czyli Ciebie i pozwanego. Warto się do rozprawy dobrze przygotować. Mam tutaj na myśli zestaw pytań do świadków oraz do pozwanego, dotyczących dochodzonego roszczenia. Jak najbardziej, możesz zadawać pytania pozwanemu (w pierwszej kolejności pytania zadaje sąd).

Wchodząc na salę rozpraw musisz usiąść w odpowiednim miejscu. Jest to ława po prawej stronie sędziego (czyli Twoja lewa strona jeżeli patrzysz na sędziego). Zabierz ze sobą dowód osobisty, swoje akta (pozew, sprzeciw, pismo przygotowawcze, notatki do rozprawy) oraz … coś słodkiego. Czekolada pomaga łagodzić stres…

Jeżeli zastanawiasz się jak napisać pismo przygotowawcze, nie masz na to czasu albo po prostu nie czujesz weny twórczej– Napisz do mnie.

PODOBNE ARTYKUŁY:
Do którego sądu złożyć pozew

Przedawnienie roszczeń z umowy najmu

Poręczenie – jak zabezpieczyć płatność czynszu?